PAGANUKSEN SUKUSEURA RY

SÄÄNNÖT

Paluu takaisin sukuseuran Yhdistys-sivulle

 

I. SUKUSEURAN NIMI, KOTI PAI KKA  JA TARKOITUS

 

1 §

Yhdistyksen nimi on PAGANUKSEN SUKUSEURA RY, kotipaikka Seinäjoen kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

 

2 §

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

 

3 §

Seura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

- järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimin­taan liittyviä tilaisuuksia,

- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,

- selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,

- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä

- pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

 

 

II. SEURAN JÄSENET

 

4 §

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt suomen kansalainen tai ulkomaalainen, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva, tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

 

5 §

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

6 §

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen joka toinen vuosi vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

 

7 §

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

 

8 §

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta, ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

 

9 §

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

 

10 §

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

 

 

III.  SEURAN HALLITUS

 

11 §Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.  Hallitukseen kuuluu vähintään viisi, ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valitaan yksi varajäsen, jonka hallitus kutsuu silloin kun varsinainen jäsen on pysyvästi estynyt. Hallitus on päätösvaltainen kun sukuseuran esimies tai varaesimies ja muita jäseniä on lukumääräisesti enemmistö paikalla.

Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Jos jäseniä on kuusi, heistä on yhden toimintakauden jälkeen erovuorossa kolme. Jos jäseniä on enemmän, erovuorossa on yhden toimintakauden jälkeen neljä ja toisen toimintakauden jälkeen loput. Ensimmäisen toimintakauden jälkeen erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.  Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

12 §

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

 

13 §

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tahi jompi­kumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

 

14 §

Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja, sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

 

IV. SEURAN TILIT

 

15 §

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

 

 

V. SEURAN KOKOUKSET

16 §

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä  paikassa ja määräämänä aikana joka toinen vuosi huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on

julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä. Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

17 §

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 

1)  hyväksytään edellisen kahden vuoden toimintakertomus

2)  hyväksytään edellisen kahden vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

3)  vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kahden kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

4)  valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,

5) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen toimintakauden tilejä ja seuran hallintoa,

6)  päätetään kahtena seuraavana kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä

7)  päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

 

18 §

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut kahden edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

 

 

VI. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

 

19 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

 

20 §

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Kansallisarkistolle tai Mikkelin maakunta-arkistolle.

 

21 §

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.